LiveZilla Live Help
Защита на личните данни
 • “eFtini.com” е уебсайт за електронна търговия - виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки.
 • “eFtini.com” не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
 • При липса на складова наличност от заявената стока “eFtini.com”, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.
 • При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката “eFtini.com” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 • Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от “eFtini.com” на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента.
 • “eFtini.com” не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни.
 • Заявлението за покупка се приема чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес.
 • Договорът обвързва “eFtini.com” за доставка след потвърждаване на заявката на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез посочения електронен адрес.
 • Всички цени са в български левове с включен ДДС. • Лични данни

   • “eFtini.com” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
   • При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, “eFtini.com” може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
   • “eFtini.com” има право да използва информацията по ал. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: support@eftini.com
   • Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “eFtini.com”. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

  Разкриване на информацията

   • “eFtini.com” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
   • е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
   • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
   • “eFtini.com” е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

  Отговорност

   • “eFtini.com” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които “eFtini.com” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на “eFtini.com”.


  Права и задължения на страните
  1. “eFtini.com” се задължава:
   • да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока
   • да достави в срок заявената за покупка стока
   • да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения
   • преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
   • Гарантираме, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя.
  2. Клиентът се задължава:
   • да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
   • да плати цената на стоката;
   • да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;
   • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
   • да получи вещта.